Shenzhen-Bay-Stadium–The-Opening–Ceremony-Venue-Photo-by-Li-Zhong